CÔNG TRÌNH: CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

KARAOKE HAPPY 100 - CRESCENT MALL Q.7

Tầng 5 - Crescent Mall Q.7

Diện tích: 1700 m 2

Khu liên hợp trò chơi-karaoke

xem phim 3D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HIT COUNTER: 70396