CÔNG TRÌNH: CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CONVERSE OFFICE - VĨNH LONG

Văn phòng Converse Development

chuyên nghiên cứu phát triển sản phẩm

Khu công nghiệp Hòa Phú-Vĩnh Long

Diện tích 2300 m2

Qui mô 200 nhân viên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HIT COUNTER: 70395